сряда, 23 януари 2013 г.

Срокове за Осигуровки декларация 1 и 6 Самоосигуряващи се лица за 2013Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. (чл. 7, ал. 4 КСО)


ДДФЛ, когато СОЛ получава доход и е съдружник и член-кооператор, акционер, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Или се внася до края на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания, когато когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (чл. 65, ал.11 ЗДДФЛ)

ДДФЛ, когато СОЛ получава доход и не e съдружник и член-кооператор, акционер, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество се внася авансово данък от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. (чл. 67, ал. 1 и ал. 2 ЗДДФЛ)

Декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ не се подава.

Д1 се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (чл. 3, ал.1, т. 2 НАРЕДБА № Н-8)

Д6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. (чл. 3, ал.3, т. 2 НАРЕДБА № Н-8)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...