неделя, 9 декември 2012 г.

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

Декларации подавани от самоосигуряващи се лица

Освен данъчна декларация самоосигуряващите се лица имат задължение да подават и две много важни осигурителни декларации – образец 1, която се подава ежемесечно и образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на данъчната декларация – 30 април.
Някои самоосигуряващи се лица не подават осигурителни декларации образец 1 и образец 6, въпреки че са задължени да го правят. Затова е особено важно да им напомним за задълженията и да съобщим, че НАП следи за спазване сроковете за подаване на тези декларации от самоосигуряващи се лица. Санкцията за неподаване на осигурителни декларации в срок са глоба от 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лв. /чл.355 ал1 и ал 4 от КСО/
Кои са самоосигуряващите се лица?

Самоосигуряващи се лица са:
• упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители и др.)
• Всички еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
• регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
Самоосигуряващите се лица уведомяват НАП за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност като подават декларация за това с посочена дата на започване,прекъсване,възобновяване или прекратяване на дейността им като самоосигуряващи се лица. . Декларацията се подава в 7 дневен срок от настъпване на някое от посочените обстоятелства.. Тя може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.
Ежемесечно се подава декларация образец 1 за внесените осигурителни вноски и декларация образец 6 – веднъж годишно за дължимите през годината осигурителни вноски.

Декларация образец 1

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” се подава от самоосигуряващите се лица всеки месец – до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски /чл.3 ал 1 наредба Н-8/ или еднократно до 20 февруари за всяка календална година, ако се осигуряват само за фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване /чл.4 ал 2 от Наредба Н-8 за съдържанието,сроковете,начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,осигурителите за осигурените при тях лица,както и от самоосигураващите се лица/. Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” на осигурените лица и облагаемия доход.

Декларация образец 6

Всички самоосигуряващи се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Декларация образец 6 се подава до 30 април. Това е и срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Размерът на минималния и максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В ДВ.бр.100 от 20.12.2011 е публикуван Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Чл.8ал1 т.2 определя минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица съобразно декларираният им облагаем доход като самоосигуряващи се лица за 2010 г. както следва:
-до 5400 лв.облагаем доход за 2010- 420 лева минимален осигурителен праг
-от 5400,01 лв до 6500- 450 лева
-от 6500,01 лв до 7500- 500 лева
-над 7500 лв- 550 лева

Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” и могат да изберат да се осигуряват и за фонд “Общо заболяване и майчинство”. В първият случай самоосигуряващите се имат право само на пенсия изчислена на база осигурителният доход,върху който са правени осигурителни вноски,а във вторият могат да получават обезщетения при болест,майчинство и други осигурителни случаи.
Самоосигуряващите се лица следва да имат предвид, че в случаите, в които при започване и възобновяване на трудова дейност не е подадена декларация за вида на осигуряване в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за фонд „Пенсии”.
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на декларация по образец до края на месец януари на съответната година;
Самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г.,:
• Избрали да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, през 2012 г. трябва да заплатят вноски за фонд „Пенсии” – 17.8% и 8% здравноосигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 25.8%.
• Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство трябва да внесат съответно 21,3% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство” и 8% за здравно осигуряване, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 29.3%
Самоосигуряващите се лица, родените след 1 януари 1960 г внасят през 2012 година.:
• Избралите да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, трябва да преведат 12,8% за фонд „Пенсии”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8% за здравно осигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 25.8%
• Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, трябва да платят 16,3% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8 на сто за здравно осигуряване върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.-общо 29.3 %
Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.
Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
• Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
• Самоосигуряващите се лица – не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец;
• Осигурителите и клоновете и поделенията им – за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 КСО (до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат осигурителните вноски);
• Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за 1. морските лица; 2. изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР; 3. лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, работещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; 4. и съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
• Националния осигурителен институт – за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или обезщетенията на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.
• Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” се подава в компетентната териториална дирекция на НАП, но не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.
При попълване на данните се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
• Декларация образец № 6 се подава и от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
• Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски.
Декларациите образец 6, в която се вписват дължимите осигурителни вноски и удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица, вече става в строго определен срок. За работодателите и осигурителите този срок за корекция е до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията /Наредба Н-8 от 29.12.2005 изм. и доп. ДВ. Бр.5 от 2012-. Чл.8 ал5/
За самоосигуряващите се лица срокът за корекция на декларация образец 6 е до изтичането на срока на подаването им, тоест до 30 април на съответната година.
Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 40 осигурени лица подават декларации образци № 1, 3 и 6 само по Интернет, с електронен подпис.
Самоосигуряващите се лица – съдружници в търговски дружества плащат осигурителни вноски по ЕГН /чл.2 ал1,ал2 от Наредба за обществено осигураване на самоосигуряващи се лица- доп. ДВ. Бр.16/2012 г./
Всички самоосигуряващи се лица-съдружници в търговски дружества плащат осигурителни вноски в компетентната териториална структура на НАП по ЕГН, а не както беше преди по БУЛСТАТ номер.
Досега съдружниците в търговски дружества плащаха осигурителни вноски в компетентната структура на НАП по БУЛСТАТ, а данъци в компетентните офиси на НАП по ЕГН.
Плащането на осигурителни вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на компетентните териториални структури на НАП.
Самоосигуряващите се лица трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точният размер и вид на осигурителните вноски, кодът за вид плащане, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. Важно е да се отбележи, че при попълване на платежните документи самоосигуряващите се лица задължително попълват полето „ЕГН на задълженото лице”.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...